ก.ล.ต. เป็นคนกำหนดราคาหุ้น IPO ใช่หรือไม่ ?

ก.ล.ต. เป็นคนกำหนดราคาหุ้น IPO ใช่หรือไม่ ?

Infomercial ชุดนี้ จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ ก.ล.ต.
ก.ล.ต. ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
www.sec.or.th