งานเสวนาออนไลน์ หัวข้อ ”Easy listening: เกร็ดความรู้ด้านบัญชี ที่ AC ไม่ควรพลาด”

งานเสวนาออนไลน์ หัวข้อ ”Easy listening: เกร็ดความรู้ด้านบัญชี ที่ AC ไม่ควรพลาด”

ก.ล.ต. จัดงานเสวนาออนไลน์ให้แก่กรรมการตรวจสอบ ในหัวข้อ “Easy listening: เกร็ดความรู้ด้านบัญชี ที่ AC ไม่ควรพลาด” เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 เพื่อเสริมความรู้และความเข้าใจให้แก่กรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับงบการเงินและประเด็นปัญหาด้านการบัญชี โดยมีการยกกรณีตัวอย่าง ให้ข้อคิดเห็น และมุมมองที่เป็นประโยชน์เพื่อช่วยให้กรรมการตรวจสอบสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ ก.ล.ต. เห็นความสำคัญในการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ และ stakeholder ทุกภาคส่วนที่มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างคุณภาพของข้อมูลทางการเงินและสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดทุน โดยงานเสวนาออนไลน์ดังกล่าวได้รับเกียรติจากคุณประสัณห์ เชื้อพานิช กรรมการ ก.ล.ต. เข้าร่วมการเสวนาด้วย