One Report

One Report

One Report หรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) คืออะไร? เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล ESG อย่างไร? และผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านความยั่งยืน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนได้อย่างไรบ้าง มาร่วมหาคำตอบกันครับ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ smart-to-invest.com